บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

คือหนึ่งในกลุ่มบริษัท อีโค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นที่
จะเป็นศูนย์รวมนวตกรรมด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย
บริษัทฯ ในเครือดังนี้
  • Energy Solution Systems Co.,Ltd. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
  • Eco Design Consultant Co.,Ltd. บริษัท อีโค ดีซายน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  • Eco Technology Innovation Co.,Ltd. บริษัท อีโค เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด
  • Thai Eco Waste Management Co.,Ltd. บริษัท ไทย อีโค เวส เมเนจเม้นท์ จำกัด
  • ECO Education Co.,Ltd. บริษัท อีโค อีดูเคชั่น จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะ ในโรงงานอุตสาหกรรม
และอาคารสำนักงาน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานจาก ประเทศญี่ปุ่น Gunze International Co.,Ltd.
และประเทศเยอรมันนี Aircosaver Brandner Engineering
ปัจจุบันดำเนินธุรกิจหลักด้านการให้คำปรึกษาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน และผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ครบทุกระบบ ทั้งโรงงานอุตสากรรม,
อาคารสำนักงานโรงงพยาบาล, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานราชการ และที่อยู่อาศัย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว
ได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้า
ทั้งในและต่างประเทศ ว่าสามารถประหยัดพลังงานได้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยท่านสามารถ
พิสูจน์ผลการประหยัดก่อนการตัดสินใจลงทุนได้